Home / Genç Girişimcilere 50 bin TL Hibe Kredi / Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi Başvuru Şartları ve Başvuru Evrakları

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi Başvuru Şartları ve Başvuru Evrakları

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi için başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecektir. Ön başvuru internet üzerinden yapıldıktan sonra gerekli evraklar düzenlenerek il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerine teslim edilecektir. 30 gün sürecek olan başvuru işlemlerinde lütfen başvuru şartlarını ve gerekli evrakları iyice inceleyip şartları sağlayıp sağlamadığınıza dikkat ediniz.

Projenizi hazırlarken konusunu dikkatli seçiniz. Hangi alanları destekleyip desteklemediğini inceleyiniz. Tavsiyemiz eğer yeriniz uygunsa tavsiye projelerden bir tanesini seçiniz. Bu en azından projede hata yapma olasılığınızı azaltacaktır. eğer özgün bir fikriniz varsa bu size fark yaratacaktır. Fakat bunun desteklenip desteklenmeyeceği hakkında il/ilçe tarım müdürlüklerinden fikir almaya çalışın. Çünkü projenizi inceleyecek komisyonda orada bulunacak.
Bizi Facebook sayfamızdan takip ederek gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
Siz evcil hayvanlar için yemlik olarak çekirge yetiştiriciliği veya gübre üretimi için solucan yetiştiriciliği konularında proje hazırlayabilirsiniz. Ama rehberde bunların girebileceği bir başlık bulunmuyor. Hayvansal üretim başlığı altında değerlendirilebilir. Fakat bazı komisyonlar bu ne büyükbaş ne küçükbaş nede kanatlı hayvan (hoş çekirgede kanatlıdır 🙂 ) değildir diyerek projenizi eleyebilirler. Aşağıda proje başvurusu için proje rehberinden bir kısmını yayınlıyoruz.

Rehberin tamamı için tıklayınız.
Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe kredi Başvuruları Başladı. Adım Adım Başvuru İşlemleri için tıklayınız.
2016 Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri ile ilgili makalemiz içintıklayınız.

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması ile ilgili yazımız için tıklayınız.

D) BAŞVURU YERİ, GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Yeri ve Zamanı
1) Başvurular;
a) Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlar ve 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.
b) Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır.
c) Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.
d) Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.
e) Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Genç çiftçilerde aranan şartlar
1) Bu Rehber kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak.
c) Okur-yazar olmak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
e) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
f) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
g) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)
2) Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.
İstenecek belgeler
1) Başvuru dosyalarının İl/İlçe Proje Yürütme Birimlerine tesliminde genç çiftçilerden döner sermaye gideri alınmayacak olup aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
d) Taahhütname (Tebliğ Ek-3)
e) Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)
f) Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,
g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi
h) Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.
i) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.
j) Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi (tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),
k) Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var ise Türkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.
l) SGK hizmet dökümü belgesi,
başvuru dilekçesi (Tebliğ Ek-1) ile birlikte dosya içinde teslim edilir.
2) Hibe sözleşmesi aşamasında genç çiftçilerden;
a) Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
a) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,
b) Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.
c) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,
d) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.
e) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği,
3) Hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.
4) Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir
5) Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce;
a) İcra takibinde olmadığına dair belge,
b) ÇKS belgesi ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde bulunan kayıt sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge,
d) Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,
e) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
f) Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.,
g) Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),
hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.
6) Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.
7) Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde;
a) Takip yılının Haziran veya ekim ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,
b) Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,
c) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti
istenir.
8) Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

B) PROJE KONULARI

Programın proje konuları:
Genç çiftçi projeleri;
1) Hayvansal üretime yönelik;
a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
b) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
c) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
2) Bitkisel üretime yönelik;
a) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
b) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
c) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
d) Kültür mantarı üretimi projelerini,
3) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
a) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri, (Ek-17)
b) Coğrafi işaretli (Ek-18), yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
c) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri, (Ek-18)
kapsar.
4) Yukarıdaki bitkisel üretim konularından, örtüaltı ve mantarcılık projeleri hariç diğer projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise bu durumda;
a) En küçük parsel iki dekardan az olamaz.
b) Parseller mutlaka birbiriyle bitişik olacaktır.
c) Parsellerden en az bir tanesi proje uygulanacak köy sınırları içinde olacaktır.
d) Aşağıda, bitkisel üretim ve yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tavsiye projeler haricinde farklı ölçekte ve hibe miktarında başvuru yapmak isteyen genç çiftçiler Tebliğ ve bu Rehber hükümlerine uygun olan özel proje ile de başvuru yapabilirler.
e) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde, işletme proje ölçeğinden en az % 50 daha büyük kapasiteli olmalıdır.

 

C) TAVSİYE PROJELER;

Tavsiye projeler:
1) Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olduğu hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdadır.
a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri:
1) En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi.
2) En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz ) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi.
3) En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi.
b) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesini,
c) Bakanlığımız tarafından yayımlanan; Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında, serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği projeleri;
1) En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi.
2) En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi.
d) İpekböceği yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 80 m2’ lik alanda, 6 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 200 adet plastik ağ, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi.
2) Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olmadığı bitkisel üretime yönelik projeler aşağıdadır;
a) Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri:
1) En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
2) En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi
3) En az 6 (altı) dekar alanda en az 500 (beş yüz) adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
3) En az 4 (dört) dekar alanda en az 800 (sekiz yüz) adet bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
4) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 1.250 (bin iki yüz elli) adet sertifikalı fidanı ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatör veya içerikli bağcılık projesi.
5) En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 2.000 (iki bin) adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi veya pülverizatör içerikli ahududu yetiştiriciliği projesini,
6) En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 1.500 (bin beş yüz) adet sertifikalı fidan ile, askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli böğürtlen yetiştiriciliği projesini,
7) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kivi yetiştiriciliği projesini,
8) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 20.000 (yirmi bin) adet fide ve basınçlı sulama sistemli ile kapama malçlı ve pülverizatör içerikli çilek yetiştiriciliği projesini
b) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 5 (beş) dekarlık açık alanda en az 2.000 (iki bin) adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem veya etrafı tel (dikenli-kafes Tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili içerikli süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
2) En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisinde ve basınçlı sulama sistem içerikli doğal çiçek soğanı, kesme çiçek, saksılı iç veya dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.
c) Kontrolü örtü altı yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrolü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği projesi.
d) Kültür mantarı üretimi projeleri:
1) En az 100 (yüz) m2 lik alanda 25 ton kompost, 3 kat ranza sistemi, sırt pompası, sulama sistemi, 1(bir) adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometre içerikli beyaz şapkalı kültür mantarı (agaricusbisporus) üretimi projesi.
2) En az 1 000 (bin) m2’ lik alanda kontrolü örtü altı tesisi, 20 (yirmi) ton kompost içerikli, pleurotus cinsi istiridye mantarı, kaya mantarı (pleurotusostreatus) yetiştiriciliği projesi.
3) Yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
a) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik ve bir adet çapa makinesi ve pülverizatör içerikli projeler;
1) En az 10 (on) dekarlık alanda, çok yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki üretim ve en az 10 (on) dekarlık alanda ve mibzer içerikli en az 2 yıllık sözleşmeli üretim ile tek yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesi.
2) En az 10 (on) dekarlık alanda, basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve diskaro veya çoklu tırmık içerikli çok yıllık yöresel ürün ve tıbbi ve aromatik bitki üretim
3) En az 10 dekarlık alanda ürün yetiştirime ve en az 250 kg/yıl yağ ve1 adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki üretim ve işleme projesi.
E) PROGRAMIN UYGULAMA ALANI, HİBE DESTEĞİ MİKTARI
Uygulama alanı :
Bu program; nüfusu yirmi bin den az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.
1) Tüzel kişilik olarak İl ve İlçe merkezlerine bağlı mahalleler, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.
2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun haricinde ki diğer kanun ve mevzuat ile tüzel kişilik olarak İl/İlçe merkezine mahalle olarak bağlanan köy ve kasabalar, İl/ilçe merkezinin bir bütünü olarak kabul edilir.
Hibe desteği miktarı :
Bu Rehber kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir.
1) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar ve sözleşme imzalama hakları sona erer.
2) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
3) Proje sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mirasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4) Sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde ise, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda, hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.
5) Proje sahibinin ön ödemeden veya hibe ödemesinden sonra vefat etmesi, askere gitmesi, kamu personeli olması gibi zorunluluk arz eden benzer durumlarda projeyi terk etmesi halinde hibe sözleşmesi tadil edilerek program kriterlerine uygun ikinci dereceye kadar akrabasına devredilir.
6) Hibe ödemesinden bir yıl sonra vefat eden genç çiftçiyle ilgi geri ödeme ve ceza hükümleri uygulanmaz.

Proje rehberinin tamamını : REHBER

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Kredi Başvuru Evrakları

EK-1 PROJE BAŞVURU KONTROL FORMU

EK-2 BASVURU SAHIBI LISTESİ

EK-3 BASVURU SAHIBI ASİL LISTESİ

EK-4 BASVURU SAHIBI YEDEK LISTESİ

EK-5 BASVURU SAHIBI YEDEK LİSTEDEN HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

EK-6 BASVURU SAHIBI REDEDİLENLERİN LISTESİ

EK-7 KURAL VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

EK-8 PROJE (YATIRIM) YERİ TESPİT TUTANAĞI

EK-9 ORGANİK TARIM TAAHHÜTNAME

EK-10 HAYVAN VARLIĞI TESPİT TUTANAĞI

EK-11 ARILI KOVAN VARLIĞI TESPİT TUTANAĞI

EK-12 PROJE TESPİT TUTANAĞI

EK-13 ÖDEME TALEP DİLEKÇESİ

EK-14 HİBE ÖDEMESİNE İLİŞKİN NİHAİ RAPOR

EK-15 İCMAL TABLOSU

EK-16 UYGULAMA TAKVİMİ

EK-17 TIBBİ AROMATİK

EK-18 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN LİSTESİ EKLER LİSTESİ

 

Genç Girişimcilere 50.ooo TL Hibe Krediyi kimler alabilecek? Tıklayınız.
2016 Büyükbaş Hayvancılık Hibe Destekleri ile ilgili makalemiz için tıklayınız.
2016 Yılı Seracılık için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
2016 Yılı Organik tarım için verilecek Hibe, Destek ve Krediler için tıklayınız.
2016 Yılı KOSGEB Hibe ve Destekleri için tıklayınız.
Evde makale yazarak ayda 500 TL ek gelir elde etmek.Tıklayınız.
50 TL ile Zengin Olmak. Web Sitesinden Para Kazanma makalemiz için tıklayınız.

About admin

Check Also

tkdk logo

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu) Destekleri ve Hibe Kredileri

Gelişmekte olan ve yarı gelişmiş ülkelerde kent ve kırsal alanlar arasında yaşam şartları açısından pek …

7 comments

  1. Hibe başvurusu için çok iyi bir kaynak. teşekkürler.

  2. hibe başvurusu için iyi bir kaynak.

  3. Sigortası işleyenler bu hibe den yararlanabilirmu lütfen cevap

  4. DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN 0530 064 03 35 NUMARADAN ULAŞIM SAĞLIYABİLİRSİNİZ
    ( HAYVANCILIK DESTEĞİ , YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ , MEVCUT İŞLETME DESTEĞİ , SERACILIK DESTEĞİ , PROJE YAZILIMI )
    KOBİ KALKINMA YETKİLİSİ NİLAY

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir